Znajdź nas

Tarcza Antykryzysowa – ZUS dla przedsiębiorców

Aktualności,Tarcza antykryzysowa,ZUS
Aktualizacja: Wraz z wprowadzeniem ustawy rozszerzającej pakiet antykryzysowy z dnia 17 kwietnia 2020r. więcej przedsiębiorców może uzyskać zwolnienie ze składek ZUS. Do grupy, która ubiegać się może o zwolnienie z całości należności lub z 50% łącznej kwoty należności dodano małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 49 osób. O zwolnienie za marzec można ubiegać się również wtedy, gdy składka została już opłacona. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia przez ZUS wniosku za nieopłacone składki doliczone zostaną odsetki!   Jednym z elementów tarczy antykryzysowej uchwalonej przez rząd jest zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące (za okres marzec-maj). Uprawnione do takiego zwolnienia są mikrofirmy, które założone zostały przed dniem 1 lutego 2020 roku i zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. Warunkiem jest zgłoszenie firmy jako płatnik przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (umowy o pracę i umowy zlecenia) mniej niż 10 osób (niezależnie od wymiaru zatrudnienia w przypadku umów o pracę) wg stanu na dzień 29 lutego 2020 r. W przypadku JDG do limitu osób ubezpieczonych wlicza się również właściciel. Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy także osób samozatrudnionych, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek jest poniżej trzykrotnej wartości przeciętnego wynagrodzenia brutto (15.681,00zł), a zarejestrowanie jako samozatrudnienie nastąpiło przed dniem 1 lutego 2020 roku. Wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. drogą elektroniczną, pocztową, lub osobiście w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty). Link do wniosku: Wniosek RDZ_PAPIER_31_03_2020 (1) Do wniosku elektronicznego należy załączyć także informacje wymagane przez Komisję Europejską: Załącznik do wniosku elektronicznego RDZ Link do informacji: Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. Składki, których dotyczy zwolnienie to: składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. O kolejnych informacjach dotyczących pakietu antykryzysowego będziemy Państwa informować na bieżąco. Dodamy tylko, że na tę chwilę pakiet ustaw dotyczący Tarczy Antykryzysowej został podpisany przez Prezydenta RP w dniu 31 marca 2020 r. i zaczyna obowiązywać (w dużej części zapisów ustaw) od dnia 1 kwietnia 2020 r.