Znajdź nas

Tarcza Antykryzysowa – Postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych.

Aktualności,Tarcza antykryzysowa,ZUS
Aktualizacja: Wraz z wprowadzeniem ustawy rozszerzającej pakiet antykryzysowy z dnia 17 kwietnia 2020r. zwiększono limit ilości świadczeń postojowych. Dzięki temu świadczenie postojowe można otrzymać łącznie trzy razy. Należy przy tym pamiętać, że drugie i trzecie świadczenie nie zostanie wypłacone wcześniej niż w miesiącu, który następuje po wypłaceniu poprzedniego świadczenia postojowego.   Tarcza antykryzysowa przewiduje wsparcie osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Jeżeli umowa nie doszła do skutku lub została ograniczona w następstwie epidemii (nastąpił przestój w prowadzeniu działalności), istnieje możliwość wystąpienia do ZUS o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów. Jak można to zrobić? Za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jednak, by otrzymać takie świadczenie należy spełnić kilka warunków:
  • umowa cywilnoprawna musiała być zawarta przed 1 lutego 2020 roku,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (15.595,74 zł),
  • osoba wykonująca umowę cywilnoprawną nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie jest zatrudniona na umowę o pracę),
  • osoba wykonująca umowę cywilnoprawną mieszka na terytorium Polski i posiada polskie obywatelstwo, ma prawo stałego albo czasowego pobytu na terytorium Polski,
  • nie ma możliwości wykonywania umowy cywilnoprawnej w części lub w całości z powodu przestoju w prowadzeniu działalności
Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, osoba wykonująca umowę cywilnoprawną otrzyma jednorazową wypłatę na rachunek bankowy. Będzie to rekompensata utraty przychodów, której kwota zależy łącznej wartości wykonanych umów. Otrzymać można maksymalnie 2080 zł, jednak w przypadku kiedy suma przychodów z umów cywilnoprawnych za miesiąc poprzedzający miesiąc składanego wniosku wynosi do 1299,99 zł, to kwota świadczenia przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Wniosek musi złożyć zleceniodawca lub zamawiający: Wniosek RSP_C_PAPIER_31.03.2020. Do zleceniodawcy lub zamawiającego należy dostarczyć oświadczenie o tym, że nie podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, należy podać również informację, o kwocie przychodów z innych posiadanych umów, jeżeli takie istnieją. Do każdej umowy cywilnoprawnej należy złożyć wniosek odrębnie. Musi on zostać złożony przez każdego zleceniodawcę lub zamawiającego. Sam wniosek należy złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii. Należy bezwzględnie pamiętać, aby do wniosku dołączona została kopia umowy cywilnoprawnej!