Znajdź nas

PIT bez tajemnic.

Aktualności,PIT,Podatki
Rozliczając się z podatków, możemy skorzystać z pewnych ulg, które można odliczyć od dochodu. Pomagają one ustalić prawidłową kwotę zwrotu lub dopłaty do podatku przy rozliczeniu PIT. Dziś przedstawimy co można odliczyć od dochodu. 1. Ulga rehabilitacyjna. Jest to dosyć szeroki temat, w dużym skrócie od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na:
  • cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym,
  • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidzkiej oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2 280 zł,
  • utrzymanie psa asystującego (ustawa o rehabilitacji zawodowej) - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2 280 zł,
  • używanie samochodu osobowego, który stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej, albo podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub dziecko niepełnosprawne do 16 roku życia - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2 280 zł,
  • zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista - wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł (czyli np. lek kosztuje 120 zł, możemy odliczyć za ten lek 20 zł).
2. Darowizny przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, cele kultu religijnego, cele krwiodawstwa, cele kształcenia zawodowego. Kwota wysokości darowanej darowizny nie może przekroczyć 6% dochodu, również łączna kwota odliczeń z tych tytułów nie może przekroczyć 6% dochodu. 3. Darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 30 września 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19:
  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19,
  • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
  • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej.
Wyżej wymienione darowizny przekazane do dnia 30 kwietnia 2020r. odlicza się od dochodu w kwocie odpowiadającej 200% wartości darowizny, przekazane w maju 2020r. w kwocie odpowiadającej 150% wartości darowizny, a od 1 czerwca 2020r. do 30 września 2020r. w kwocie odpowiadającej wartości darowizny. 4. Darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne (laptopy) lub tablety, przekazane od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 30 września 2020r. organom prowadzącym placówki oświatowe oraz organizacjom o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych lub też operatorowi OSE z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub bezpośrednio placówkom oświatowym. W tych przypadkach darowizna przekazana do 30 kwietnia 2020r. może zostać odliczona od podatku dochodowego w kwocie odpowiadającej 200% wartości darowizny, w maju 2020r. w kwocie odpowiadającej 150% wartości darowizny, a od 1 czerwca 2020r. do 30 września 2020r. w kwocie odpowiadającej wartość darowizny. 5. Ulga internetowa, przy której warto pamiętać, że odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z usługi internetowej. Od dochodu można wtedy odliczyć wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. 6. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego - limit wpłat dokonanych przez podatnika w roku podatkowym 2020 na IZKE wynosi 6 272,40 zł. 7. Ulga na działalność badawczo-rozwojową ustalana jest zgodnie z art. 26e ustawy i jest kwotą kosztów kwalifikowanych (od 100 do 150%). 8. Ulga termomodernizacyjna nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 9. W ramach praw nabytych (ulga odsetkowa). Odliczenie od dochodu obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł dla inwestycji zakończonych w 2020r. Warto pamiętać, że prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu przysługuje do upływu terminu spłaty, który został określony w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027r. Zaznaczamy, że powyższe odliczenia od dochodu obejmują okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.